MJ2B Architekten - Nant, Bas-Vully - Neubau Schulanlage MJ2B Architekten - Nant, Bas-Vully - Neubau Schulanlage